falavanga.com olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla falavanga.com tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
            I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
            Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma ve Rıza Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
            II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
            Kişisel verileriniz,
            •	Sitemiz ve IOS/ANDROID uygulamamız(aplikasyon) üzerinden bakılması istenen falların yorumlarının alıcıya teslimi için,
            •	Üyelik, davetiye, yeni hizmetlerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
            •	Sitemizin ve uygulamamızın(aplikasyon) hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
            •	Sitemizin ve uygulamamızın(aplikasyon) faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
            •	Sitemizin ve uygulamamızın(aplikasyon) genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması,
            •	Sitemizin ve uygulamamızın(aplikasyon) hizmetleri ile ilgili içerikler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
            •	Sitemizin ve uygulamamızın(aplikasyon) menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
            •	Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
            •	Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
            •	Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
            •	Uygulama/aplikasyon yönetmek,
            •	falavanga.com tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
            •	Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
            •	Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
            •	falavanga.com web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
            •	Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
            •	KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,
            falavanga.com ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.
            III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
            KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, falavanga.com çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere, falavanga.com ile bu şirketlerin iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.
            IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
            Kişisel veri sahibi olarak,
            •	Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
            •	Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
            •	Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            •	Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
            •	Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            •	KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            •	İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
            •	Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
            haklarına sahipsiniz.
            V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
            KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için falavanga.com (var ise) link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu falavanga.com/İstanbul adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle falavanga.com ile irtibata geçebilirsiniz. falavanga.com, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
            Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman destek@falavanga.com adresine mail yoluyla bildirebilirsiniz.
            VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
            KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
            VII. KVKK uyarınca falavanga.com’un Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
            KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde falavanga.com, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
            •	Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
            •	Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
            •	falavanga.com’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
            •	Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
            •	Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
            •	Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, falavanga.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
            RIZA BEYANI
            Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin falavanga.com tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
            
ANASAYFA

İLETİŞİM

 • Bizimle iletişimde kalmak için aşağıdaki email adresine mail atabilirsiniz
 • destek@falavanga.com